تنظیمات
سبک نمایش

تمام صفحه

حاشیه دار

منو

ثابت

متحرک

رنگ قالب

ابعاد بلوک هبلکس

وبلاگ

ابعاد بلوک
(cm)
ظرفیت پالت
(متر مکعب)
ظرفیت پالت
(متر مربع)
تعداد بلوک
(متر مکعب)
تعداد بلوک
(متر مربع)
تعداد بلوک در پالت پوشش هر مترمکعب در دیوار
(متر مربع)
وزن بلوک
(kg)
60*24*8 2.07 25.92 86.8 6.9 180 12.5 6.2
60*24*10 2.16 21.60 69.4 6.9 150 10 7.8
60*24*12 2.7 17.21 57.9 6.9 120 8.3 9.3
60*24*15 2.16 14.26 46.3 6.9 100 6.6 11.7
60*24*20 2.30 11.52 34.7 6.9 80 5 15.6
60*24*30 2.16 7.13 23.1 6.9 50 3.3 23.3
60*20*10 3.024 3.024 83.3 8.3 252 10 6.12
60*20*15 3.02 19.96 55.6 8.3 168 6.6 9.18
60*20*20 3.168 15.84 37.9 8.3 132 5 13.46